Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

การชำระเงิน

การโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละธนาคารสามารถทำได้โดยโอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร หรือ โอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณากรอกฟอร์มแจ้งชำระเงินด้านล่างนี้ เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ฟอร์มแจ้งชำระเงิน

Size limit for each file is 100 MB