Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CNX-FD02)
• ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน • ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ • ชม ความงามของยอดเขา ที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาด ที่ภาพเขียน 10 ลี้ • ชม เกาะส้ม...สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซาสั • มผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง • ประทับใจกับ โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว...ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ไม่รวมอาหารบนเครื่อง
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 08-12 ธ.ค. 59

     
   
     
ประเทศ : จีน
เมือง : Chiangmai-Changsha
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 18,900.-
รหัสทัวร์ : FD (CNX-FD02)
   

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD
• ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน • ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ • ชม ความงามของยอดเขา ที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาด ที่ภาพเขียน 10 ลี้ • ชม เกาะส้ม...สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซา ไม่รวมอาหารบนเครื่อง
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 17-20 ก.ค. /11-14 ส.ค. 59
วันที่ 22-25 ก.ย. /21-24 ต.ค. 59
วันที่ 30 ธ.ค. 59 – 02 ม.ค. 60

 
     
ประเทศ : จีน
เมือง : Chiangmai-Beijing
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 17,900.-
รหัสทัวร์ : FD (CNX-FD01)