Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE02)
ทัวร์จีน เที่ยวจีน• ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน • ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ • ชมดอกไม้นานาพันธ์ ที่สวนดอกไม้...เมืองฉางเต๋อ • ล่องเรือชมความงามของ...ทะเลสาบเป่าเฟิงหู • ประทับใจกับ โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว...ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
กำหนดการเดินทาง วันที่ 25-29 พ.ค. 59
วันที่ 01-05/ 15-19 มิ.ย. 59
วันที่ 22-26 มิ.ย. /29 มิ.ย. – 03 ก.ค.59

 
     
ประเทศ : จีน
เมือง : จางเจียเจี้ย
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 19,900.-
รหัสทัวร์ : WE (CSX-WE02)
       
 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ WE (CSX-WE11)
ทัวร์จีน เที่ยวจีน • ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน • ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ • ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง)...พร้อมล่องเรือชมความงามภายในถ้ำ • ล่องเรือชมความงามของ...ทะเลสาบเป่าเฟิงหู • ประทับใจกับ โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว...ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก

 

 
     
ประเทศ : จีน
เมือง : จางเจียเจี้ย
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 20,900.-
รหัสทัวร์ : WE (CSX-WE11)
       
 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD02)
• ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน • ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ • ชม ความงามของยอดเขา ที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาด ที่ภาพเขียน 10 ลี้ • ชมความงามของ...ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง)…พร้อมล่องเรือชมความงามภายในถ้ำ • ประทับใจกับ โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว...ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ***ใช้วีซ่าหน้าด่าน Visa on arrival***

ไม่รวมอาหารบนเครื่อง

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 25-29 มิ.ย 59
วันที่ 01-05 / 08-12 ธ.ค. 59

 
     
ประเทศ : จีน
เมือง : จางเจียเจี้ย
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 17,500
รหัสทัวร์ : FD (CSX-FD02)
       
 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD01)
• ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน • ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ • ชม ความงามของยอดเขา ที่เรียงตัวสวยงามเหมือนดังภาพวาด ที่ภาพเขียน 10 ลี้
ไม่รวมอาหารบนเครื่อง
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 02-05 /09-12/ 16-19 มิ.ย. 59
วันที่ 25-28 ส.ค. 59
วันที่ 01-04/ 08-11/ 15-18/ 22-25 ก.ย. 59
วันที่ 13-16/ 27-30 ต.ค. 59
วันที่ 03-06/ 10-13/ 17-20/ 24-27 พ.ย. 59
วันที่ 02-05/ 09-12/ 15-18/ 22-25 ธ.ค. 59

***ใช้วีซ่าหน้าด่าน Visa on arrival***

 

 
     
ประเทศ : จีน
เมือง : จางเจียเจี้ย
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 15,900.-
รหัสทัวร์ : (XMN-MF08)