Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

TOKYOPINKMOSS 5D3N ซุปตาร์ กรี๊ดกร๊าด (ภาค ๒) โดยสายการบินAIR ASIA X กำหนดการเดินทางเมษายน-พฤษภาคม 2560

ทัวร์ญี่ปุ่น ทุ่งดอกพิงค์มอส ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ ล่องเรือโจรสลัด พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ โอไดบะ ชินจูกุ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***

JAPAN ALPS 4D3N ซุปตาร์ กระดี๊กระด๊า BY AIR ASIA

กำแพงหิมะสูงชัน

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซันมาชิซูจิ ปราสาทมัตสึโมโตะ เขื่อนคุโรเบะ ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ ริงกุเอ้าเล็ท

อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กาแพงหิมะขนาดมะหึมา
อาบนาแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีนาดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

OSAKA TAKAYAMA 4D3N BY AIR ASIA

ซากุระ เซเลบริตี้

เที่ยวโอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”
FREE WIFI ON BUS
มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

WISTERIA FUKUOKA NO.2

ฟุกุโอกะ-ฮิโรชิม่า-คิตะคิวชู-สวนคาวาชิฟูจิ(ชมดอกวิสทีเรีย) 5วัน 3คืน

สุดอลังการกับอุโมงค์ “ดอกวิสทีเรีย” ที่สวนคาวาชิฟูจิ 1ปีมีรอบเดียวเท่านั้น - นำท่านย้อนลำลึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ “เมืองฮิโรชิม่า” พร้อมชมสวนสันติภาพ - ชม "ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ1ในมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเสาโทริอิอยู่กลางทะเลสาบ - ชมบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ "จิโคกุ สีฟ้าสดใส" เหมือนน้ำทะเล มีความร้อนสูงถึง 98 องศา - ชม หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP

LOVE SAKURA NO.1 6D3N BY THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

โอซ้าก้า - เกียวโต - ฟูจิ - ฮาโกเน่ - ชมซากุระ

** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ
** นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ “วัดคิโยมิสึ” ดื่มน้าสามสายเสริมมงคลชีวิต พร้อมชมบรรยากาศดอกซากุระ
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ ซากามิโกะ พาร์ค
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

 

KYUSHU SAKURA NO.1 BY THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ฟุคุโอกะ - เบปปุ - นางาซากิ - ชมซากุระ 5วัน 3คืน

** ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชำติที่มีสีสีฟ้ำสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล
** ชม อนุสรณ์สถำน ที่สร้ำงขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุกำรณ์สงครำมโลกครั้งที่2 ที่เมืองนำงำซำกิ
** นั่งกระเช้ำขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขำอินำซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ควำมสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนำงำซำกิ
** ชม “หมู่บ้ำนยูฟูอิน” หมู่บ้ำนหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP
** ชมควำมงำมของดอกซำกุระ ณ “สวนมำอิซูรุ” หรือ ปรำสำทเก่ำฟุกุโอกะ
** บริกำรท่ำนด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่ำนละ 1ขวด/วัน

Songkran Sakura NGO - HND 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ “วัดคิโยมิสึ” ดื่มน้ำสามสายเสริมมงคลชีวิต - รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ - ชมความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” อาทิเช่น ปราสาทมัตสึโมโต้ และ ปราสาททาคาโตะ - ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ - เปลี่ยนอิริยาบถ “นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ” ชิมไข่ดำเชื่อว่าเสริมอายุอีก 7ปี - ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

 

Sakura Tohoku NRT-HND

ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊อปปี้, เบบี้บลูอายส์ - ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ - ย้อนยุคกับหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” - ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ - ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

 

เที่ยวญี่ปุ่น ชมซากุระ โอซาก้า ทาคายาม่า 5วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย ( BY XJ )

 

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมมรดกโลกวัดน้ำใส - สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ - ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา - ชมศาลโทริอิ - ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น - ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่น

 

กำหนดการเดินทาง มีนาคม - เมษายน 2560

 

 

หน้าที่ 1 จาก 2