Tel: (66) 2690-7008          Email: info@joytotheworld.co.th

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว มหัศจรรย์ AEC ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย FD (LPQ-FD01)
• ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง • ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี • ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ศิลปะพื้นบ้นชาวลาว • ชมความงามน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี • ชม วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว

     
   
     
ประเทศ : ลาว
เมือง : Luang Prabang
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 9,900.-
รหัสทัวร์ : FD (LPQ-FD01)
   

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (LPQ-PG01)
• ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง • ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี • ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ศิลปะพื้นบ้นชาวลาว • ชมความงามน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี • ชม วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว
กำหนดการเดินทาง
วันที่: 07-09 พ.ค. 59
วันที่: 10-12 / 24-26 มิ.ย. 59

 
     
ประเทศ : ลาว
เมือง : Luang Prabang
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 13,900.-
รหัสทัวร์ : PG (LPQ-PG01)